Sommer 2019

30 Aug – 4 Sept de Koroni, Griechenland Intensiv Seminar – Book at wim@wimluijpers.com

Herbst 2019

07.-08. Sept. de Arenenberg, Bodensee, Schweiz Basic Seminar – Anmeldung unter wim@wimluijpers.com
17.-22.Okt. de Conil, Spanien Intensiv Seminar – Anmeldung unter wim@wimluijpers.com

Frühling 2020

20.-25. Apr de Koroni, Griechenland Intensiv Seminar – Anmeldung unter wim@wimluijpers.com
09.-14 Juni de Koroni, Griechenland Intensiv Seminar – Anmeldung unter wim@wimluijpers.com